Privacy- en Cookieverklaring

Samenvatting

Corilus NV gevestigd te 23 rue Camille Hubert, B-5032 Gembloux is verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, via haar Website www.corilus.be.

Door uw gegevens over te maken geeft u uw toestemming voor de verwerking ervan.

Corilus verwerkt uw gegevens om desgevallend te kunnen antwoorden op uw vragen, uw inschrijvingen voor evenementen te registreren, uw gegevens op te nemen in haar klantenbestand, u een nieuwsbrief te versturen of bepaalde statistieken op te maken.

U kan zich steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden, door ons te contacteren.

Bovendien heeft u het recht om toegang tot uw gegevens te verkrijgen en/of deze te verbeteren.

 

1. Definities

In deze privacy- en cookieverklaring wordt verstaan onder:

 1. Corilus: De vennootschap Corilus NV, gevestigd te 23 rue Camille Hubert, B-5032 Gembloux met ondernemingsnummer 0428.555.896, info@corilus.be;
 2. Website: De Website van Corilus, www.corilus.be en afgeleiden;
 3. Persoonsgegevens: Iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

 

2. Bescherming Persoonsgevens

Corilus hecht het nodige belang aan het respecteren en het beschermen van uw privacy en aan de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw Persoonsgevens.

De meegedeelde Persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van Persoonsgegevens (hierna ‘de Wet van 8 december 1992’). Corilus treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking.

Door deze Website te raadplegen en/of uw Persoonsgegevens mee te delen geeft u uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van de Persoonsgegevens die op u betrekking hebben, overeenkomstig de voorwaarden bepaald in deze verklaring.

Corilus zamelt Persoonsgegevens in die u aan Corilus verschaft via het contactformulier, inschrijvingsformulier of enige ander formulier en bewaart en verwerkt deze voor één van de volgende doeleinden:

 • Beheer van aanvragen tot informatie;
 • Beheer inschrijvingen voor evenementen;
 • Het opmaken van statistieken;
 • Klantenbeheer;
 • Versturen van een nieuwsbrief;

Het gaat o.a. hierbij, zonder beperking, om volgende Persoonsgegevens afhankelijk van de doeleinden:

 • Voornaam;
 • Naam;
 • Telefoon/Gsm nummer;
 • E-mail adres;
 • Adres;
 • Naam van uw organisatie;
 • Uw beroep;
 • Alle andere informatie die u zelf beslist door te geven;

De velden die in het formulier worden aangeduid met een (*) zijn strik noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, indien deze niet worden ingevuld zal er aan de verzending van het formulier geen gevolg worden gegeven. De overige velden kunnen worden ingevuld om de dienstverlening van Corilus te vergemakkelijken, indien deze niet worden ingevuld heeft dit geen enkele weerslag.

Indien Corilus de gegevens wil gebruiken voor nieuwe doelstellingen, zal Corilus, voorafgaand aan dit nieuw gebruik, uw toestemming hiertoe vragen.

De gegevens worden door ons niet doorgegeven aan derden.

De gegevens worden in beginsel door Corilus opgeslagen voor een periode van 10 jaar.

Deze privacy- en cookieverklaring doet geen afbreuk aan de rechten van Corilus met betrekking tot natuurlijke personen volgend uit andere wettelijke bepalingen of reglementering of een afzonderlijke overeenkomst of enig ander document, zoals specifieke privacyverklaringen voor producten en/of diensten van Corilus.

Via de Website worden geen gezondheidsgegevens verwerkt, indien u toch gezondheidsgegevens zou doorsturen zal Corilus hiervoor niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Corilus zal desgevallend geen gebruik maken van deze gegevens, en ze zo nodig wissen.

 

3. Algemene informatie

U kan de homepage bezoeken en de Website raadplegen zonder Persoonsgegevens aan Corilus mee te delen.

U heeft de mogelijkheid om via de Website e-mails te sturen naar Corilus. Die boodschappen worden bezorgd aan de bevoegde personen binnen de organisatie van Corilus, die er naar best vermogen op kunnen antwoorden, doch hiertoe niet verplicht zijn.

 

4. Toegang tot uw persoonsgevens

 1. Recht tot inzage en verbetering van uw persoonsgevens

  Op grond van de Wet van 8 december 1992 heeft u het recht tot inzage van de Persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Hiervoor kan u zich richten tot Corilus, 23 rue Camille Hubert, B-5032 Gembloux met een gedagtekend en ondertekend verzoek, met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart of u kan ook contact opnemen met Corilus via het e-mailadres info@corilus.be en uw e-mail voorzien van een elektronische handtekening.

   

  Onverwijld en ten laatste binnen de 45 dagen na ontvangst van een eerste dergelijk verzoek zal Corilus u de gevraagde inlichtingen verschaffen. Bij herhaaldelijke vragen beschikt Corilus over een redelijke termijn, vanaf de dagtekening van het eerste verzoek.
   

 2. Recht tot verbetering van uw Persoonsgegevens

  Op grond van de Wet van 8 december 1992 heeft u tevens het recht tot kosteloze verbetering van de Persoonsgegevens die op u betrekking hebben en onjuist zijn. Hiervoor kan u zich richten tot Corilus, 23 rue Camille Hubert, B-5032 Gembloux met een gedagtekend en ondertekend verzoek, met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart of u kan ook contact opnemen met Corilus via het e-mailadres info@corilus.be en uw e-mail voorzien van een elektronische handtekening.

  Binnen 1 maand na de indiening van het verzoek zal u worden meegedeeld welke verbeteringen er werden doorgevoerd.
   

 3. Recht tot verzet tegen een verwerking van uw Persoonsgegevens

  Op grond van de Wet van 8 december 1992 heeft u tevens het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Dit kan kosteloos en zonder enige motivatie door zich te richten tot Corilus, 23 rue Camille Hubert, B-5032 Gembloux met een gedagtekend en ondertekend verzoek, met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart of u kan ook contact opnemen met Corilus via het e-mailadres info@corilus.be en uw e-mail voorzien van een elektronische handtekening.

  Binnen 1 maand na de indiening van het verzoek zal u worden meegedeeld welk gevolg hieraan werd gegeven.

  Daarnaast is dit ook mogelijk wanneer u zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen kan aanvoeren die verband zouden houden met uw bijzondere situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of voor de uitvoering van maatregelen die aan het sluiten van die overeenkomst voorafgaan en die op uw verzoek zijn genomen of tenzij de verwerking noodzakelijk is om een verplichting na te komen waaraan Corilus is onderworpen door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie. Dit kan door zich te richten tot Corilus, 23 rue Camille Hubert, B-5032 Gembloux met een gedagtekend en ondertekend verzoek, met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart of u kan ook contact opnemen met Corilus via het e-mailadres info@corilus.be en uw e-mail voorzien van een elektronische handtekening.

  Binnen 1 maand na de indiening van het verzoek zal u worden meegedeeld welk gevolg hieraan werd gegeven.
   

 4. Recht tot verwijdering van uw Persoonsgegevens

  U hebt op basis van de Wet van 8 december 1992 ook een recht tot verwijdering van uw Persoonsgegevens. Dit recht op verwijdering kan enkel uitgeoefend worden wanneer de gegevens onvolledig of niet ter zake dienend zouden zijn gelet op het doel van een voorgenomen verwerking, wanneer de registratie, de mededeling of de bewaring van die gegevens verboden is of die na verloop van de toegestane duur zijn bewaard. Om over te gaan tot een verwijdering van uw Persoonsgegevens dient u zich te richten tot Corilus, 23 rue Camille Hubert, B-5032 Gembloux met een gedagtekend en ondertekend verzoek, met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart of u kan ook contact opnemen met Corilus via het e-mailadres info@corilus.be en uw e-mail voorzien van een elektronische handtekening.

  Corilus zal binnen 1 maand na indiening van het verzoek aan u meedelen welke gegevens er werden verwijderd alsook, in de mate van het mogelijke, aan de personen of instanties aan wie de onjuiste, onvolledige of niet ter zake dienende gegevens werden meegedeeld.
   

5. Anonieme gegevens

Het is Corilus toegestaan bij het gebruik van de Website niet-persoonlijke en anonieme gegevens van de gebruiker te verzamelen, zoals de naam van uw browser, de internetserviceprovider en andere soortgelijke informatie. Dit zijn gegevens aan de hand waarvan Corilus niet kan overgaan tot de identificatie van een individueel persoon, en deze kunnen worden gedeeld met externe instanties voor onder meer statistische doeleinden. Deze gegevens kunnen onder meer door het gebruik van cookies worden verzameld.

 

6. Cookies

Corilus streeft ernaar om u duidelijk te informeren over de wijze waarop cookies op de Website worden gebruikt en waarop ze op uw toestel (computer, tablet, smartphone, etc.) worden opgeslagen om zo het bezoek aan de Website aangenamer te maken en beter op uw behoeften en voorkeuren af te stemmen. Corilus brengt de gegevens die door cookies worden verzameld niet in verband met de Persoonsgegevens die op andere wijze worden ingezameld.

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die bij het bezoek van een website op een computer of een mobiel toestel worden geplaatst en vervolgens worden opgeslagen. Cookies helpen Corilus om een bezoek aan de Website te optimaliseren door een aantal nuttige taken uit te voeren, zoals het verbeteren van de beveiliging van de Website en van de algemene gebruikerservaring. Zo kan de Website de pagina’s die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals taal) onthouden zodat u die niet bij ieder bezoek aan de Website opnieuw dient in te vullen. Andere cookies laten een analyse van bepaalde informatie toe zoals het aantal bezoeken op een Website. Nog andere cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

Sessiecookies zijn cookies waarvan de levensduur is beperkt tot de duur van de sessie, dit is tot wanneer de browser wordt afgesloten en de verbinding met de Website afgebroken. Daarnaast bestaan ook permanente cookies, die op uw computer blijven staan voor hun levensduur.

Volgende cookies kunnen door Corilus worden geplaatst:

Naam

Doel

Levensduur

JSESSIONID

Laat toe de huidige sessie bij te houden en opvolgen

Sessie

_ga

Deze cookie van Google Analytics wordt geplaatst voor het opstellen van statische gegevens

Meer informatie: www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

2 jaar

_gat

Deze cookie van Google Analytics wordt geplaatst voor het opstellen van statische gegevens

Meer informatie: www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

10 minuten

www.corilus.be                 

Het bijhouden van uw taalkeuze

68 jaar

www.corilus.be                 

Houdt bij of de cookiebanner reeds is weergegeven

1 jaar

_cfduid

Deze cookie van Cloudflare wordt geplaatst voor het operationeel houden van de Website

Meer informatie: www.support.cloudflare.com

1 jaar

 

Om optimaal van de Website gebruik te kunnen maken, is het aangewezen dat u cookies activeert en/of aanvaardt op uw computer of mobiel toestel. Zonder ingeschakelde cookies is Corilus niet in staat om een probleemloos bezoek aan de Website te garanderen; de kans bestaat dat het bezoek wordt onderbroken of vertraagd en dat u geen toegang heeft tot bepaalde delen van de Website of deze niet (optimaal) kan gebruiken.

Niettemin bent u vrij om via de browserinstellingen cookies te verwijderen of te blokkeren. Hoewel de meeste internetbrowsers standaard zijn ingesteld om cookies te aanvaarden, kan u de reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies beperken of blokkeren door de browserinstellingen aan te passen. De wijze waarop de browserinstellingen kunnen worden aangepast, verschilt per browser. Meer informatie over de browserinstellingen is te vinden op www.aboutcookies.org of in het "Help"-menu van de internetbrowser.

Indien u cookies verwijdert of blokkeert, betekent dit wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de Website niet (naar behoren) werken.

 

7. Wijzigingen

Corilus houdt zich het recht voor deze privacy- en cookieverklaring steeds te wijzingen.

Deze privacy- en cookieverklaring werd het laatst gewijzigd op 16 maart 2016.

 

8. Contact

Indien u na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring nog vragen of opmerkingen heeft in verband met het beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer of omtrent cookies, kan u contact opnemen met de contactpersoon op het adres 23 rue Camille Hubert, B-5032 Gembloux of via het e-mailadres info@corilus.be.

Voor bijkomende algemene informatie betreffende de bescherming van Persoonsgegevens kan u zich richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met adres te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel: 02/274.48.00 of via e-mail commission@privacycommission.be (www.privacycommission.be).