Juridische informatie

Privacyverklaring - Algemeen

 

 

Versie 25/06/2024

 

1.   Waarom deze privacyverklaring en voor wie is deze bedoeld?

Corilus is een toonaangevende medische softwareprovider met als missie efficiënte zorgsystemen te ontwikkelen die zorgverleners, patiënten en belanghebbenden met elkaar verbindt.

In die context komt Corilus in contact met persoonsgegevens van klanten, websitebezoekers, leveranciers en sollicitanten.

Corilus hecht veel belang aan de bescherming van je persoonsgegevens. Daarom stellen we alles in het werk om deze gegevensbescherming te waarborgen en steeds conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) en toepasselijke regelgeving te handelen wanneer wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Deze privacyverklaring geldt voor Corilus NV en al zijn verbonden vennootschappen, hierna ‘Corilus’. Via onze privacyverklaring informeren we je over de verwerking van je persoonsgegevens, wat je rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen.

Persoonsgegevens is alle informatie over een geïdentificeerde natuurlijke persoon of gegevens die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen leiden tot de identificatie van jou als persoon.

Voor elke groep betrokkenen lichten we de verwerking van persoonsgegevens specifiek toe in een apart onderdeel.

De privacyverklaringen van Corilus zijn niet van toepassing op patiënten van onze klanten (zorgverleners).

Ben je patiënt en heb je medische vragen, vragen over je gezondheid of medisch dossier, dan kan je hiervoor bij je zorgverlener terecht. De zorgverlener is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gezondheidsgegevens en medisch dossier.

Ben je patiënt en gebruik je Helena of AssurMed, dan vind je de toepasselijke privacyverklaring op dat platform.

2.   Wie is verantwoordelijk?

Corilus NV en/of één van de Verbonden vennootschappen, hierna ‘Corilus’, gevestigd te Gent Zuiderpoort, Atrium (Gaston Crommenlaan 4/26, 9050 Gent) met ondernemingsnummer 0428.555.896, treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor deze verwerkingen.

In bepaalde gevallen kan Corilus NV en/of één van de Verbonden vennootschappen optreden als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke met een andere partij, afhankelijk van de gegevensstromen en doeleinden van de verwerkingsactiviteiten. In dat geval wordt de hoedanigheid van de partij(en) vermeld in het apart onderdeel voor de respectievelijke groep betrokkenen of in een aparte privacyverklaring.

3.   Hoe beveiligen we je persoonsgegevens?

Corilus stelt alles in het werk om jouw privacy te kunnen garanderen. Corilus neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om de verwerking van jouw gegevens veilig te laten verlopen.

Wanneer derden jouw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Corilus vereisen wij dat dat zij de GDPR te allen tijde respecteren en de nodige maatregelen nemen conform de GDPR.

De toegang tot jouw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan voor medewerkers die hiertoe gemachtigd zijn om hun functie uit te oefenen. Deze medewerkers zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met de gegevens en leven alle technische voorschriften na om de gegevens veilig te verwerken.

Meer info over informatiebeveiliging bij Corilus Groep vind je hier.

4.   Cookies

Op onze websites maken we gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bewaard worden op de harde schijf van je computer.

Meer informatie over het gebruik van cookies vind je in de cookieverklaring op onze websites.

5.   Camerabewaking

Om de veiligheid in de gebouwen en op de parking te garanderen en om de veiligheid van bezoekers en medewerkers te bewaken, heeft Corilus op bepaalde locaties in en rondom de gebouwen beveiligingscamera’s geplaatst.

De camera’s maken beelden van bepaalde plaatsen of toegangen van Corilus waarbij het mogelijk is dat je als bezoeker van Corilus wordt gefilmd.

Corilus verzamelt deze gegevens op grond van het gerechtvaardigd belang van Corilus om te voorzien in de veiligheid van iedereen binnen onze organisatie.

Corilus bewaart de beeldopnamen gedurende 30 dagen en deelt de gegevens niet met anderen, tenzij aan het gerecht en de politiediensten indien noodzakelijk bij risico, misdrijf of een gevaar.

Je hebt het recht tot inzage in de beelden die Corilus van je heeft gemaakt, op voorwaarde dat hiermee de privacy van andere personen niet geschonden wordt, aangezien op het beeldmateriaal ook andere gegevens kunnen verwerkt worden.

Elk verzoek tot inzage dient gemotiveerd te zijn, Corilus zal per verzoek beoordelen in welke mate we er gevolg aan kunnen geven.

6.   Is er doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties?

Corilus zal het nodige doen om je persoonsgegevens waar mogelijk binnen de Europese Economische Ruimte (+Zwitserland) te verwerken.

In het uitzonderlijke geval dat jouw persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of internationale organisatie, zal dit enkel plaatsvinden ingeval van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie betreffende dat derde land of op basis van één van volgende passende waarborgen:

  • Een overeenkomst volgens de Modelcontractbepalingen van de Europese Commissie; en/of,
  • Bindende bedrijfsvoorschriften; en/of,
  • Certificering op grond van een certificeringsmechanisme (conform art. 42 AVG)

7.   Functionaris gegevensbescherming

Corilus heeft een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangesteld. De DPO adviseert inzake bescherming van persoonsgegevens en bewaakt de toepassing van de wettelijke verplichtingen inzake gegevensbescherming.

Contact: dpo@corilus.be

8.   Een melding of contact nemen?

Mocht je een vraag hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, een indruk of aanwijzing van misbruik, laat ons je bezorgdheid direct weten via qc@colilus.be of via het contactformulier.

Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming in België (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact@apd-gba.be.

9.   Update van de privacyverklaringen

Corilus behoudt zich het recht om haar privacyverklaring(en) aan te passen. De meest recente versie vind je altijd op https://www.corilus.be/privacy

Voor belangrijke inhoudelijke wijzigingen informeert Corilus je via haar website of andere communicatiekanalen.

De datum van laatste update wordt bovenaan de webpagina weergegeven.