Corilus NV/SA

Algemene voorwaarden

Uitbatingszetel
Corilus NV/SA
Gent Zuiderpoort, Atrium
Gaston Crommenlaan 4 bus 26
9050 Gent 
E-mail: info@corilus.be


Uitbatingszetel
Corilus NV/SA
Luchthavenlaan 25 B
1800 Vilvoorde
E-mail: info@corilus.be
 
Maatschappelijke zetel
Corilus NV/SA
Rue du Moulin Brabant 2
5030 Gembloux
Tél: +32 (0)81 40 70 00
Fax: +32 (0)81 40 70 70
RPR Namur
Ondernemingsnummer: BE 0428.555.896
 
 
 
1. Offertes zijn geldig gedurende dertig kalenderdagen (tenzij anders vermeld) en zijn onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden.
 
2. Corilus n.v./s.a. is enkel verbonden middels een schriftelijke bevestiging van de klanten-orders door een gemachtigde persoon binnen haar organisatie.
 
3. Corilus n.v./s.a. kan indien gewenst voorschotten vragen bij bestellingen boven een bepaald bedrag.
 
4. De leveringstermijnen en -voorwaarden zijn enkel bindend wanneer Corilus n.v./s.a. ze uitdrukkelijk aangegeven en schriftelijk aanvaard heeft. De leveringstermijnen en -voorwaarden opgegeven op de offerte kunnen desgevallend nog aangepast worden bij de definitieve bestelling, onder meer door een eventuele vertraging in het ondertekenen van de bestelbon door de klant of een gewijzigde situatie bij onze leveranciers (bv. beschikbaarheid, configuratie- en prijswijzigingen). Een eventuele vertraging in de opleveringsdatum kan niet leiden tot het toepassen van een strafbeding, noch een reden zijn voor de ontbinding van de overeenkomst.
 
5. Omstandigheden onafhankelijk van onze wil en van zulke aard dat de uitvoering van het contract niet meer billijk van ons vereist kan worden, alsook gevallen van overmacht, geven ons het recht om het contract geheel of gedeeltelijk op te zeggen zonder de verplichting tot schadevergoeding (bijvoorbeeld verbod tot invoer of uitvoer, door de officiële instanties uitgevaardigde maatregelen die de levering onmogelijk, moeilijk of aanzienlijk lastiger maken dan op het moment dat overeenkomst werd afgesloten, onderbreking in spoor- of luchtverkeer, stakingen, brand, ...).
 
6. In geval van annulering door de klant van de bestelling voor de levering, is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 50% op het bedrag van de bestelling, onverminderd het recht van Corilus n.v./s.a. om een hoger schadebedrag te eisen indien de reële kosten verbonden aan deze annulatie hoger zijn dan de forfaitaire schadevergoeding. Het ontvangen voorschot blijft in elk geval verworven voor Corilus n.v./s.a.
 
7. De klant aanvaardt de geleverde hardware, software en databanken als conform aan de bestelling die hetzij bij een erkende verdeler hetzij rechtstreeks bij Corilus n.v./s.a. werd geplaatst. Corilus n.v./s.a. kan geen enkele verplichting aangaan betreffende het functioneren van haar software of laten aanpassen ervan op hardwaresystemen en/of softwareomgevingen die niet voldoen aan de minimale vereisten, rekening houdende met de technologische vooruitgang en op basis van een door haar gegeven advies. Het kunnen uitvoeren van een upgrading (nieuwe versie) van het programma en updating (actualiseren) van de databanken kan afhankelijk gesteld worden van een aanpassing, ten laste van de klant, van zijn hardware en/of zijn basis softwareconfiguratie, zoals RAM-geheugen of versie van het Operating System of van het Database Management Systeem of van de opslagcapaciteit van de harde schijf of ander medium waarop het programma wordt gebruikt. Deze overeenkomst kan niet opgezegd worden door de klant op basis van een niet langer conform zijn van de hard- en softwareconfiguratie aan de alsdan geldende algemene vereisten.
 
8. Geen enkele klacht aangaande de levering is aanvaardbaar tenzij ze aangetekend en schriftelijk geformuleerd wordt binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen, of in het geval de goederen intussen een manipulatie ondergaan hebben. Geen enkele terugzending is toegestaan zonder ons voorafgaandelijk schriftelijk akkoord dat de natuur, hoeveelheid en waarde preciseert van de goederen die er eventueel het voorwerp van zouden uitmaken. Het schort in geen geval de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen op, en het toestaan van de terugzending is geenszins een erkenning van welke fout of schade dan ook. De transportkosten blijven ten laste van de koper, tenzij eenduidig bewezen wordt dat de terugzending een rechtstreekse oorzaak vindt in een fout van de verkoper. De verkoper staat voor verborgen gebreken enkel in wanneer hij daar kennis van had. Deze kennis wordt niet vermoed, zij moet bewezen worden door de koper. De verantwoordelijkheid voor verborgen gebreken is in elk geval beperkt tot 1 maand vanaf de levering, en de gebreken die tot uiting komen na de levering worden (tot het bewijs van het tegendeel) vermoed het gevolg te zijn van een verkeerde manipulatie door de koper. In geen geval zal de aansprakelijkheid van de verkoper (noch voor wat betreft zichtbare schade, noch voor verborgen gebreken) verder reiken dan de factuurwaarde der goederen.
 
9. Zowel de software, de databanken, de handleidingen als alle andere ter beschikking gestelde documenten en/of hulpmiddelen blijven eigendom van Corilus n.v./s.a. en/of haar rechtverkrijgenden. Onder geen beding kan deze informatie aan derden worden overhandigd of overgedragen zonder voorafgaande goedkeuring van Corilus n.v./s.a. De software en diensten maken het voorwerp uit van een aparte individuele licentie-overeenkomst, desgevallend service/renting-overeenkomst. De klant verwerft een persoonlijk gebruiksrecht op basis en in functie van zijn betaalde licentie. In geval van huurfinanciering is de licentie pas verworven na betaling van alle financieringsrekeningen. De rechten en verplichtingen van de klanten voortvloeiend uit deze overeenkomst zijn niet verhandelbaar of vatbaar voor overdracht zonder het voorafgaande schriftelijke akkoord van Corilus n.v./s.a.
 
10. De hulpverlening (supportcontract, servicecontract, ...) wordt geleverd overeenkomstig de voorwaarden van een aparte individuele overeenkomst. Het is uitdrukkelijk bedongen dat een aantal redenen tot interventie geen deel uitmaken van de hulpverlening, tenzij vooraf schriftelijk overeengekomen tussen de klant en Corilus n.v./s.a. Het betreft onder meer (niet-limitatieve opsomming): installatie van nieuwe versies ten huize; herstellen van systemen na virusinfectie; interventies na manipulaties door niet door Corilus n.v./s.a. erkende techniekers; interventies en schade ten gevolge van brand, blikseminslag, overstromingen of andere natuurrampen; onderhoud en configuratie van netwerken; gevolgen van de installatie van externe, al dan niet interactieve software, alsook nieuwe versies van die software; hardwareproblemen en problemen die verband houden met de koppeling van toestellen, incompatibiliteit met operating en database management systemen; en aanverwante problemen, ....
 
11. De overeenkomsten onderhoud, update, upgrade en/of support zijn van onbepaalde duur en jaarlijks stilzwijgend voor één jaar verlengbaar. Deze overeenkomsten kunnen worden opgezegd mits aangetekend schrijven dat minstens drie maanden voor de verjaardag van de aanvang van de overeenkomst of van de initiëel overeengekomen niet-opzegbare periode verstuurd moet zijn, zoniet worden ze voor één jaar verlengd. De vergoedingen zijn jaarlijks indexeerbaar volgens de index van de consumptieprijzen.
 
12. De klant blijft zowel burgerlijk als deontologisch verantwoordelijk voor een correcte interpretatie en het oordeelkundig aanwenden van de geleverde software en databanken alsook voor de door hem gestelde handelingen. Corilus n.v./s.a. verwerpt elke mogelijke aansprakelijkheid die tegen haar zou kunnen worden ingeroepen, en de klant aanvaardt dit.
 
13. Een mogelijke tijdelijke onvolledigheid van de geleverde databanken kan nooit een reden zijn tot verbreking van de gebruiksovereenkomst, zolang de klant, afhankelijk van de gekozen informatiedrager, op geregelde tijdstippen een updating ontvangt en zolang Corilus n.v./s.a. kan bewijzen dat verder aan de implementatie van nieuwe data wordt gewerkt.
 
14. De klant is gehouden op geregelde tijdstippen een deugdelijke back-up van zijn systeem en/of data te maken en alle instructies opgenomen in de gebruikersdocumentatie (geïntegreerde help, handleidingen, ...) strikt en correct uit te voeren. Corilus n.v./s.a. kan desgevallend wel, ten laste van de klant, een recuperatie-inspanning leveren bij verlies van gegevens op basis van een ad hoc interventie-overeenkomst, op dat moment af te sluiten. In geen geval kan hier een resultaatsgarantie aan gekoppeld worden.
 
15. De licentie, wanneer niet in één enkele betaling gekweten, en de bijkomende dienstverleningen of de jaarlijkse en maandelijkse aanbetalingen bij huurfinanciering alsook de overeenkomsten qua update, upgrade en support zijn betaalbaar vóór de aanvang van elke facturatie periode.
 
16. Elke laattijdige betaling van zowel de huurgelden als de eventuele andere vergoedingen, zal, twee weken na een schriftelijke aanmaning of ingebrekestelling, een interest ten gunste van Corilus n.v./s.a. opleveren van 1,5% per maand vanaf de factuurdatum, vermeerderd met administratieve kosten ten bedrage van 50 € (excl. BTW) per ingebrekestelling.
 
17. Het niet betalen van verschuldigde vergoedingen ontslaat Corilus n.v./s.a. van elke verplichting en verantwoordelijkheid ten overstaan van de opgeslagen gegevens. Corilus n.v./s.a. is in voorkomend geval tevens niet langer verplicht diensten te verlenen. Indien de dienstverlening ad hoc toch verdergezet zou worden, kunnen daaruit nooit rechten ontstaan voor de in gebreke blijvende klant.
 
18. Deze algemene voorwaarden, alsook nieuwere versies er van, zijn bindend voor beide partijen bij ontvangst door de klanten van brieven en documenten waarbij deze algemene verkoopsvoorwaarden gevoegd zijn. Zij vervangen eventuele oudere voorwaarden.
 
19. Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Namen zijn bevoegd om de conflicten, van welke aard ook, ontstaan uit hoofde van onderhavige overeenkomst te beslechten, met inbegrip van geschillen in kortgeding.