Corilus NV/SA

Algemene voorwaarden

Uitbatingszetels

Gaston Crommenlaan 4 bus 26
9050 Gent 


Luchthavenlaan 25 B

1800 Vilvoorde

 

Rue du Moulin Brabant 2

5030 Gembloux

 

Maatschappelijke zetel

Corilus NV/SA

Gaston Crommenlaan 4 bus 26

9050 Gent

BE 0428.555.896

RPR Gent

 

 1.  Offertes zijn geldig gedurende dertig kalenderdagen (tenzij anders vermeld). De prijsopgave in de offerte geldt slechts op voorwaarde dat de klant alle gegevens, noodzakelijk of nuttig voor de uitvoering van de bestelling heeft meegedeeld aan Corilus N.V./S.A. (of een verbonden vennootschap) Offertes, contracten en samenwerkingen zijn onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden. De klant kon en kan deze algemene voorwaarden te alle tijde raadplegen op corilus.be/algemene-voorwaarden. De algemene voorwaarden van de Klant worden expliciet niet van toepassing verklaard, zelfs wanneer de algemene voorwaarden van de Klant een gelijkaardige clausule bevatten.
  Corilus N.V./S.A. (of een verbonden vennootschap) is enkel verbonden middels een schriftelijke bevestiging van de klanten-orders door een gemachtigde persoon binnen haar organisatie.

 2. De leveringstermijnen en -voorwaarden zijn bij benadering opgegeven op de offerte kunnen desgevallend nog aangepast worden bij de definitieve bestelling, onder meer door een eventuele vertraging in het ondertekenen van de bestelbon door de klant of een gewijzigde situatie bij onze leveranciers (bv. beschikbaarheid, configuratie- en prijswijzigingen).. Corilus N.V./S.A. (of een verbonden vennootschap) is niet aansprakelijk in geval van laattijdige levering, tenzij indien de laattijdige levering uitsluitend te wijten is aan een opzettelijke, bedrieglijke of zware fout in hoofde van Corilus N.V./S.A. (of een verbonden vennootschap)' Een eventuele vertraging in de opleveringsdatum kan niet leiden tot de ontbinding van de overeenkomst. Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling zijn worden de goederen geacht ex works verkocht te zijn.

 3. Overmacht/imprevisie. Omstandigheden onafhankelijk van onze wil en van zulke aard dat de uitvoering van het contract onmogelijk, moeilijk of aanzienlijk lastiger wordt dan op het moment dat overeenkomst werd afgesloten, zodat de uitvoering niet meer billijk van ons vereist kan worden, alsook gevallen van overmacht, geven ons het recht om het contract geheel of gedeeltelijk op te zeggen zonder de verplichting tot schadevergoeding (bijvoorbeeld verbod tot invoer of uitvoer, door de officiële instanties uitgevaardigde maatregelen die de levering onmogelijk, moeilijk of aanzienlijk lastiger maken dan op het moment dat overeenkomst werd afgesloten, onderbreking in spoor- of luchtverkeer, natuurrampen, oorlog, (dreiging van) terrorisme, stakingen, lock-out, hacking, ziektes en pandemieën (incl. door de overheid opgelegde maatregelen ter preventie van de verspreiding van virussen/ziektes), tekort aan personeel, organisatorische omstandigheden, inbeslagname, brand, breuk van machines en/of gereedschap, schaarste van (grond) stoffen, faillissement of vertragingen bij de leveranciers of onderaannemers...). 
 1. In geval van annulering door de klant van de bestelling voor de levering, is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 50% op het bedrag van de bestelling, onverminderd het recht van Corilus N.V./S.A. (of een verbonden vennootschap) om een hoger schadebedrag te eisen indien de reële kosten verbonden aan deze annulatie hoger zijn dan de forfaitaire schadevergoeding. Het ontvangen voorschot blijft in elk geval verworven voor Corilus N.V./S.A. (of een verbonden vennootschap). 
 1. De klant aanvaardt de geleverde hardware, software en databanken als conform aan de bestelling die hetzij bij een (erkende) verdeler hetzij rechtstreeks bij Corilus N.V./S.A. (of een verbonden vennootschap) werd geplaatst. Corilus N.V./S.A. (of een verbonden vennootschap) kan geen enkele verplichting aangaan betreffende het functioneren van haar software of laten aanpassen ervan op hardware-systemen en/of softwareomgevingen die niet voldoen aan de minimale vereisten, rekening houdende met de technologische vooruitgang en op basis van een door haar gegeven advies. Het kunnen uitvoeren van een upgrade (nieuwe versie) van het programma en update (actualiseren) van de databanken en/ of software kan afhankelijk gesteld worden, van een aanpassing van de infrastructuur van de klant. Deze overeenkomst kan niet opgezegd worden door de klant op basis van een niet langer conform zijn van de hard- en softwareconfiguratie aan de alsdan geldende algemene vereisten. 
 1. Geen enkele klacht aangaande de levering is aanvaardbaar tenzij ze aangetekend en schriftelijk geformuleerd wordt binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen, of in het geval de goederen intussen een manipulatie ondergaan hebben. Geen enkele terugzending is toegestaan zonder ons voorafgaandelijk schriftelijk akkoord dat de natuur, hoeveelheid en waarde preciseert van de goederen die er eventueel het voorwerp van zouden uitmaken. Het schort in geen geval de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen op, en het toestaan van de terugzending is geenszins een erkenning van welke fout of schade dan ook. De transportkosten blijven ten laste van de koper, tenzij eenduidig bewezen wordt dat de terugzending een rechtstreekse oorzaak vindt in een fout van de verkoper. De verkoper staat enkel in voor verborgen gebreken indien kan aangetoond worden dat hij daar kennis van had. Deze kennis wordt niet vermoed, zij moet bewezen worden door de koper. De verantwoordelijkheid voor verborgen gebreken is in elk geval beperkt tot drie (3)maanden vanaf de levering, en de gebreken die tot uiting komen na de levering worden (tot het bewijs van het tegendeel) vermoed het gevolg te zijn van een verkeerde manipulatie door de koper. De klant moet de leverancier schriftelijk in kennis stellen niet later dan twee (2) Werkdagen nadat het gebrek werd of zou moeten vastgesteld zijn en uiterlijk binnen de drie (3) maanden na levering, op risico van verval. In geen geval zal de aansprakelijkheid van de verkoper (noch voor wat betreft zichtbare schade, noch voor verborgen gebreken) verder reiken dan de factuurwaarde der goederen. 
 1. Eigendom/IP.
  1. Zowel de software, de databanken, de handleidingen als alle andere ter beschikking gestelde documenten en/of hulpmiddelen blijven eigendom van Corilus N.V./S.A. (of een verbonden vennootschap) en/of haar rechtverkrijgenden. Onder geen beding kan deze informatie aan derden worden overhandigd of overgedragen zonder voorafgaande goedkeuring van Corilus N.V./S.A. (of een verbonden vennootschap) De software en diensten maken het voorwerp uit van een aparte individuele overeenkomsten bv. licentieovereenkomst. De rechten en verplichtingen van de klanten voortvloeiend uit deze overeenkomst zijn niet verhandelbaar of vatbaar voor overdracht zonder het voorafgaande schriftelijke akkoord van Corilus N.V./S.A. (of een verbonden vennootschap)
  2. Corilus N.V./S.A. (of een verbonden vennootschap) behoudt alle intellectuele eigendomsrechten, rechten en belangen in en op haar producten in de ruimste zin. Alle rechten in en in de Overeenkomst aan de Klant zijn toegekend, zijn voorbehouden aan Corilus N.V./S.A. (of een verbonden vennootschap) De productnamen zijn handelsmerken van Corilus N.V./S.A. (of een verbonden vennootschap), die niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Corilus N.V./S.A. (of een verbonden vennootschap) mogen worden gebruikt. De klant verkrijgt uitsluitend het recht om intellectuele eigendomsrechten die rusten op de goederen en/of diensten te gebruiken voor het bij de contractsluiting beoogde gebruiksdoel. Het aan de klant toegekend gebruiksrecht op de intellectuele eigendomsrechten is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en (desgevallend) niet-sublicentieerbaar. De toegekende gebruiksrechten gelden uitsluitend voor gebruik door de klant. Het is de klant niet toegestaan om de goederen en/of diensten te gaan verwerken of commercialiseren voor derden, tenzij anders overeengekomen. 
 1. Enige overeengekomen hulpverlening (supportcontract, servicecontract, ...) wordt geleverd overeenkomstig de voorwaarden van een aparte individuele overeenkomst. 
 1. Behoudens andersluidende bepaling zijn de overeenkomsten (onderhoud, update, upgrade en/of support …) van onbepaalde duur. Deze overeenkomsten kunnen worden opgezegd mits aangetekend schrijven minstens drie maanden voor de verjaardag van de aanvang van de overeenkomst. Overeenkomsten van bepaalde duur kunnen worden opgezegd mits aangetekend schrijven dat minstens drie maanden voor het einde van de initieel overeengekomen niet-opzegbare periode verstuurd moet zijn, zoniet worden ze voor één jaar verlengd. 
 1. Verantwoordelijkheid klant. De klant blijft zowel burgerlijk als deontologisch verantwoordelijk voor een correcte interpretatie en het oordeelkundig aanwenden van de geleverde software en databanken alsook voor de door hem gestelde handelingen. Corilus N.V./S.A. (of een verbonden vennootschap) verwerpt hieromtrent elke mogelijke aansprakelijkheid die tegen haar zou kunnen worden ingeroepen, en de klant aanvaardt dit.  
 1. Een mogelijke tijdelijke onvolledigheid van de geleverde Software/databanken kan nooit een reden zijn tot verbreking van de gebruiksovereenkomst, zolang de klant, afhankelijk van de gekozen informatiedrager, op geregelde tijdstippen een updating ontvangt en zolang Corilus N.V./S.A. (of een verbonden vennootschap) kan bewijzen dat verder aan de implementatie van nieuwe data wordt gewerkt.  
 1. De verbintenissen van Corilus N.V./S.A. (of een verbonden vennootschap) zijn middelenverbintenissen. De totale aansprakelijkheid van Corilus N.V./S.A. (of een verbonden vennootschap) wegens een toerekenbare tekortkoming in de naleving van de overeenkomst, of op enige andere rechtsgrond dan ook, is beperkt tot de vergoeding van de directe schade die door de Klant werd geleden ten belope van de jaarlijkse vergoeding/licentie betaald in het jaar voorafgaand aan het schadeveroorzakende feit. De klant kan evenmin aanspraak maken op vrijwaring door Corilus N.V./S.A. (of een verbonden vennootschap) voor:

- Indirecte of onrechtstreekse schade (zoals maar niet beperkt tot inkomstenderving, milieuschade, bedrijfsschade en schade aan derden of enige vervolgschade door de goederen en/of diensten van Corilus N.V./S.A. (of een verbonden vennootschap) veroorzaakt);

- Schade ontstaan door verkeerde, onbetrouwbare, onvolledige of laattijdige input of instructies van de klant of een aangestelde van de klant, onder meer wat betreft de instructies met betrekking tot de diensten van Corilus n.v./s.a (zoals specificaties, functionaliteiten, toepassingen, het doel waarvoor de goederen en/of diensten bestemd zijn, kwaliteitseisen etc.);

- Schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van de goederen en/of diensten op een andere wijze dan waarvoor zij zijn ontwikkeld of bestemd;

- Schade ontstaan door onzorgvuldig en/of onoordeelkundig gebruik of door een gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing van de goederen en/of diensten;

- Bijkomende schade ontstaan door verdere aanwending of toepassing door de klant na de vaststelling van een gebrek;

- Gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of een derde, ongeacht of dit werd veroorzaakt door een fout, nalatigheid, onvoorzichtigheid of niet-toepassing van deze voorwaarden;

- Schade die zich niet zou hebben voorgedaan indien de klant voldoende diligent zou hebben gehandeld om de schade te beperken;

- Schade veroorzaakt door overmacht of hardship.

Corilus N.V./S.A. (of een verbonden vennootschap) is in geen geval aansprakelijk voor schade opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van leveranciers, de klant of enige andere derde. 

 1. Corilus Verwerkersovereenkomst. Tenzij anders overeengekomen, zal elke verwerking van persoonsgegevens onderworpen zijn aan de “Corilus Verwerkersovereenkomst”. De Corilus Verwerkersovereenkomst is beschikbaar op de Website: corilus.be/verwerkersovereenkomst.

Door ondertekening van de Overeenkomst, gebruikerslicentie, Bestelbon, betaling factuur en/of aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden verklaart de Klant voorafgaandelijk aan de samenwerking kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de bepalingen in de Corilus Verwerkersovereenkomst.

De verwerking door Corilus N.V./S.A. (of een verbonden vennootschap) van persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke gebeurt overeenkomstig de privacyverklaring die wordt gepubliceerd op de website".

 

 1. De klant is gehouden op geregelde tijdstippen een deugdelijke back-up van zijn systeem en/of data te maken en alle instructies opgenomen in de gebruikersdocumentatie (geïntegreerde help, handleidingen, ...) strikt en correct uit te voeren. Corilus N.V./S.A. (of een verbonden vennootschap) kan desgevallend wel, ten laste van de klant, een recuperatie-inspanning leveren bij verlies van gegevens op basis van een ad hoc interventie-overeenkomst, op dat moment af te sluiten. In geen geval kan hier een resultaatsgarantie aan gekoppeld worden. 
 1. De licentie, wanneer niet in één enkele betaling gekweten, en de bijkomende dienstverleningen of de jaarlijkse en maandelijkse aanbetalingen bij huurfinanciering alsook de overeenkomsten qua update, upgrade en support zijn betaalbaar vóór de aanvang van de respectievelijke licentieperiode of periode van dienstverlening 
 1. Prijs en betaling

  A) Voorschot. Corilus N.V./S.A. (of een verbonden vennootschap) kan indien gewenst voorschotten vragen bij bestellingen boven een bepaald bedrag.

  Tenzij anders overeengekomen dient er binnen de 15 dagen na factuurdatum betaald te worden. Elke laattijdige betaling van zowel de huurgelden als de eventuele andere vergoedingen, zal, twee weken na een schriftelijke aanmaning of ingebrekestelling, een interest ten gunste van Corilus N.V./S.A. (of een verbonden vennootschap) opleveren van 1,5% per maand vanaf de factuurdatum, vermeerderd met administratieve kosten ten bedrage van 150 € (excl. BTW) per ingebrekestelling.

  B) Index /Prijsherziening. De vergoedingen zijn jaarlijks indexeerbaar volgens de “Agoria index digitaal” als volgt : P = P0 x [0,20 + 0,80 x (S/S0)]
  • P0 = beginprijs
  • P = herziene prijs
  • S0 = de index voor de referteloonkost voor bedrijven uit de digitale sector, erkend door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie en gepubliceerd door Agoria voor de maand december van het jaar voorafgaandelijk aan de indexering
  • S =voormeld indexcijfer van de maand december gekend op het moment van de prijsherziening die wordt doorgevoerd op 01/01

Het niet doorvoeren van de aanpassing op 1 januari van een welbepaald jaar houdt geen verlies van recht tot het later doorvoeren van de aanpassing in.

 

Corilus N.V./S.A. (of een verbonden vennootschap) heeft eveneens het recht om andere prijswijzingen door te voeren. De Klant zal door de Corilus N.V./S.A. (of een verbonden vennootschap) minstens 3 maanden voor de inwerkingtreding van de wijziging per e-mail op de hoogte gebracht worden. De Klant heeft vanaf het ogenblik van deze kennisgeving twee maanden de tijd de overeenkomst per aangetekend schrijven te beëindigen.

 

 1. Het niet betalen van verschuldigde vergoedingen ontslaat Corilus N.V./S.A. (of een verbonden vennootschap) van elke verplichting en verantwoordelijkheid ten overstaan van de opgeslagen gegevens. Corilus N.V./S.A. (of een verbonden vennootschap) is in voorkomend geval tevens niet langer verplicht diensten te verlenen. Indien de dienstverlening ad hoc toch verdergezet zou worden, kunnen daaruit nooit rechten ontstaan voor de in gebreke blijvende klant. 
 1. Deze algemene voorwaarden, alsook nieuwere versies ervan, zijn bindend voor beide partijen bij ontvangst door de klanten van brieven en documenten waarbij deze algemene verkoopsvoorwaarden gevoegd zijn. Zij vervangen eventuele oudere voorwaarden. 
 1. Het Belgisch recht zal van toepassing zijn. Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen (afdeling Gent) zijn bevoegd.