Juridische informatie

Privacy

(laatste wijziging 21 november 2023)

 

1. Algemeen

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van uw persoonsgegevens als een onderdeel van het gebruik van onze website (www.corilus.be) en de diensten die wij aanbieden. Deze verwerkingen worden steeds uitgevoerd door Corilus Groep als verwerkingsverantwoordelijke, gevestigd te Gent Zuiderpoort, Atrium (Gaston Crommenlaan 4, 9050 Gent), met ondernemingsnummer 0428.555.896.

Het beschermen van persoonsgegevens van klanten en bezoekers is erg belangrijk voor Corilus. Daarom stellen we alles in het werk om deze gegevensbescherming te waarborgen en steeds conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) te handelen wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken.

Meer concreet zal Corilus de persoonsgegevens steeds rechtmatig behandelen voor welbepaalde doeleinden. Wij zullen het nodige doen om nooit meer persoonsgegevens te vragen dan noodzakelijk voor het doel of om deze persoonsgegevens langer dan nodig te bewaren. Tot slot neemt Corilus de technische en organisatorische maatregelen die een passende beveiliging waarborgen zodat persoonsgegevens worden beveiligd.

Deze Privacyverklaring was laatst bijgewerkt op 06/08/2020. Corilus behoudt zich het recht om deze Privacyverklaring indien nodig aan te passen. Substantiële wijzigingen zullen steeds worden gecommuniceerd.

2. Corilus

Corilus is een toonaangevende medische softwareprovider met als missie efficiënte zorgsystemen te ontwikkelen die zorgverleners, patiënten en belanghebbenden met elkaar verbindt.

In die context komt Corilus in contact met persoonsgegevens, zowel van onze eigen medewerkers, sollicitanten, als van onze klanten. Corilus is verantwoordelijk voor deze gegevens, en om daar mee om te gaan op een manier die overeenkomt met de geldende wettelijke eisen.

3. Persoonsgegevens

Conform de huidige regelgeving verstaan we onder persoonsgegevens alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

De verwerking van persoonsgegevens definiëren wij als een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Voorbeelden van persoonsgegevens zijn naam, adres of e-mailadres, maar tevens valt hier uw IP-adres onder.

3.1       Welke persoonsgegevens verwerken we?

Corilus zal op www.corilus.be enkel volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • identificatiegegevens:
  • voornaam
  • naam
  • telefoonnummer/GSM nummer
  • e-mailadres
  • Postcode
  • IP-adres
 • Beroep en betrekking:
  • Organisatie
  • Functie

Van klanten en gebruikers van onze diensten verwerken we volgende persoonsgegevens:

 • Identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer, klantnummer)
 • Persoonlijke kenmerken (bv. geslacht)
 • Beroep en betrekking (bv. bedrijfsnaam, ondernemingsnummer)
 • Opleiding en vorming
 • Financiële gegevens (bv. rekeningnummer)
 • RIZIV-nummer / e-Health certificaat
 • INSZ-nummer
 • locatiegegevens (IP-adres)
 • Licentie- en gebruiksgegevens (bv. e-Fact, gebruiksintensiteit, instellingen rond e-Health, …). Deze gegevens worden gebruikt voor het bepalen van jouw abonnementsstructuur en voor het verbeteren van support en productevolutie.

Soms kunnen ook, afhankelijk van de dienstverlening, technische gegevens (bv. apparaat gegevens, laatst geïnstalleerde Corilus software versie, geïnstalleerde .NET versies, operating systeem, andere software gegevens etc.) verwerkt worden. Maak je als klant bijvoorbeeld gebruik van het Advanced Security / Management aanbod om de gezondheid van je hard- en software te monitoren (Acronis Cyber Protect), dan wordt aanwezige hard- en software geïnventariseerd.

 Voor sollicitatiedoeleinden zullen we ook gegevens over uw opleiding, vorming en beroep verwerken. Verder is het ook mogelijk dat we beeldopnames van u verwerken in functie van camerabeveiliging.

3.2       Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Corilus zal uw persoonsgegevens enkel gebruiken om te communiceren in het kader van een professionele relatie.

3.2.1        Aanvragen tot informatie

De persoonsgegevens die we verzamelen op www.corilus.be of via de e-mailadressen daarop vermeld, worden gebruikt om uw gestelde vragen passend en accuraat te beantwoorden.

Deze informatie wordt opgenomen in ons klantensysteem zodat we u in de toekomst nog een betere service kunnen aanbieden.

Om uw aanvragen tot informatie volwaardig te behandelen bewaren we uw persoonsgegevens voor deze activiteit zolang u bij ons klant bent. Indien u geen klant bent bij Corilus zullen we deze gegevens verwijderen nadat uw vraag werd beantwoord of om met u in contact te blijven (bv. indien u interesse toonde in een van onze producten).

3.2.2        Om met u in contact te blijven

Wij vinden het belangrijk om een goede relatie en communicatie te hebben met al onze klanten. Daarom zullen wij u contacteren om u op de hoogte te houden van relevante aanbiedingen/promoties en van innovatie en nieuwigheden die u mogelijk interessant vindt.

Voor de verwerking van persoonsgegevens onder deze activiteit zal Corilus gebruik maken van haar gerechtvaardigd belang. Als u deze communicatie van ons ontvangt kunt u te allen tijde aangeven dat u die niet langer wenst te ontvangen.

3.2.3        Webinars

Om u te kunnen inschrijven als deelnemer van een webinar verzamelen we contactgegevens via een registratieformulier. U geeft hiervoor de toestemming bij het verzenden van het formulier. Deze gegevens worden bijgehouden tot na het webinar. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om met u in contact te blijven.

3.2.4        Recruitment en sollicitaties

In het kader van recruitment verzamelen we gegevens van mensen die, al dan niet spontaan, bij ons solliciteren. Dit kan onder meer via onze job-sectie op www.corilus.be, LinkedIn-berichten, e-mails, of andere duidelijke acties waarbij een sollicitant aangeeft interesse te hebben om te solliciteren.

Hierover vindt u meer informatie in de specifieke Privacy Policy via onze job-website.

3.2.5        Facturatie en administratie

Corilus verzamelt facturatie en administratieve gegevens om haar administratieve verplichtingen na te komen, zoals het aanrekenen van de diensten die aan de klant zijn verleend of onze wettelijke verplichte boekhouding te voeren. Corilus is wettelijk verplicht deze persoonsgegevens 7 jaar te bewaren.

3.2.6        Verwerken van e-mail notificaties over Subverwerkers

Klanten waarvoor Corilus optreedt als Verwerker hebben, via een bepaling in de verwerkersovereenkomst, de optie om een e-mail notificatie te ontvangen wanneer de lijst van Subverwerkers op onze GDPR-website wordt bijgewerkt. Een klant dient zich hiervoor vrijblijvend in te schrijven via een formulier. Deze informatie wordt bewaard tot de persoon zich via hetzelfde formulier of via de opt-out link in de e-mail ook weer uitschrijft.

3.2.7        Licentie-, account- en toeangsbeheer tot systemen

Corilus verwerkt persoonsgegevens van de klant om de dienst uit te kunnen voeren en om- afhankelijk van de oplossing of dienstverlening die de klant afneemt- de klant toegang te verlenen tot de diensten en systemen die hij afneemt.

Corilus verwerkt ook technische en gebruiksgegevens die nodig zijn voor het beheer en de uitvoering van de producten en diensten die de klant gebruikt.

Corilus verwerkt persoonsgegevens van de klant bij gebruik van de Cyber Protect dienstverlening.

3.3       Geven wij uw persoonsgegevens door aan derde partijen?

Corilus zal zicht onthouden van het bekendmaken of doorgeven van uw persoonsgegevens, tenzij in de volgende gevallen:

 • We werken samen met ICT-partners (“Verwerkers”) die ons ondersteunen met o.a. hosting, cyber protection, mailing, enquêtes en marketing-initiatieven. Zij verwerken uw persoonsgegevens enkel via onze schriftelijke instructies en dit volgens een overeengekomen verwerkersovereenkomst.
 • Indien het wettelijk verplicht is.

Corilus zal het nodige doen om uw persoonsgegevens waar mogelijk binnen de Europese Economische Ruimte te verwerken. Indien persoonsgegevens toch buiten de EER verwerkt worden, zal er steeds een passende waarborg voorzien worden.

4. Welke rechten heeft u en hoe oefent u ze uit?

4.1       De inzage van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Indien dit het geval is, kan u inzage krijgen van alle persoonsgegevens die we van u verwerken. U kan hiervan ook een kopie krijgen dat we u op papier of digitaal bezorgen. Dit kan u doen door contact op te nemen met onze DPO door een mail te sturen naar qc@corilus.be.

4.2       Het verbeteren van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om van ons te vragen uw persoonsgegevens aan te passen wanneer deze niet juist of niet volledig zijn. U mag ook vragen om uw persoonsgegevens tijdelijk niet te gebruiken totdat deze juist of volledig zijn. Dit kan u doen door contact op te nemen met onze DPO door een mail te sturen naar qc@corilus.be.

4.3       Het intrekken van uw toestemming

U heeft het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. Dit kan u doen door contact op te nemen met onze DPO door een mail te sturen naar qc@corilus.be.

4.4       Het wissen van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden van deze privacyverklaring of als u uw toestemming voor de verwerking intrekt. Dit kan u doen door contact op te nemen met onze DPO door een mail te sturen naar qc@corilus.be.

Let op: Wij zijn niet verplicht om uw persoonsgegevens te verwijderen als we deze omwille van een wettelijke verplichting moeten of mogen bewaren.

4.5       Het overdragen van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een universeel leesbaar formaat te ontvangen zoals een tekstbestand of ander digitaal bestand. Dit kan u doen door contact op te nemen met onze DPO door een mail te sturen naar qc@corilus.be.

4.6       Bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Wanneer u vindt dat wij uw persoonsgegevens niet op een correcte manier gebruiken kan u bezwaar aantekenen tegen deze verwerkingen, zoals verwerkingen in het kader van nieuwsbrieven, marketing, of andere verwerkingen die niet noodzakelijk zijn in de context van onze professionele relatie. Dit kan u doen door contact op te nemen met onze DPO door een mail te sturen naar qc@corilus.be.

4.7       Een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan kan u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de Gegevensbeschermingsautoriteit in België. Voor meer informatie kan u steeds terecht op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

5. Cookies: Wij zetten er onze tanden in!

Corilus maakt gebruik van cookies op deze website. In deze verklaring leest u meer over welke cookies dat zijn en hoe wij deze gebruiken.

5.1       Maar eerst… wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op jouw computer of mobiele apparaat worden geplaatst wanneer je onze website bezoekt. Dit gebeurt door Corilus zelf (“first party cookies”) of door partners (“third party cookies”).

Cookies identificeren jouw apparaat via een uniek nummer zodat men je kan identificeren bij elk bezoek. Dat is handig om o.a. jouw taalkeuze te onthouden of jouw aangemelde sessie te behouden zodat u niet telkens opnieuw moet aanmelden.

Er zijn verschillende soorten cookies die je kan onderscheiden op basis van hun doeleinden:

 • Essentiële cookies: noodzakelijk voor het functioneren van onze website en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen.
 • Niet-essentiële cookies: cookies voor functionele, analytische, statistische, sociale, doelgerichte of commerciële doeleinden. Hiervoor vragen we eerst uw toestemming.

5.2       Cookies accepteren

Om onze website optimaal te gebruiken, is het nodig dat je onze cookies accepteert. Dit kan makkelijk door uw toestemming te geven via de pop-up die u bovenaan onze website ziet verschijnen. U hebt uiteraard de keuze om daar niet op in te gaan of om cookies in de browser uit te schakelen. Houd er dan wel rekening mee dat sommige elementen van onze website mogelijks niet optimaal zullen werken.

5.3       Een overzicht van onze cookies

5.3.1        Noodzakelijke cookies

Naam

Partij

Doel

Bewaartermijn

cookieNotificationHasBeenSeen

Corilus

Bepaalt of de bezoeker de cookies heeft geaccepteerd

1 jaar

cb-enabled

CV Warehouse

Bepaalt of de bezoeker de cookies heeft geaccepteerd.

1 jaar

dmPagesCache

Corilus

Technische cookie die de website en het CMS synchroniseert - Deze wordt gebruikt om de website bij te werken.

Persistent

i

Cloudfront

Registreert de snelheid en prestaties van de website. Deze functie kan worden gebruikt ivoor statistieken en trafficverdeling.

Sessie

5.3.2        Functionele cookies

Naam

Partij

Doel

Bewaartermijn

player

Corilus

Onthoud de voorkeur van een gebruiker tijdens het spelen van ingebedde videos.

1 jaar

__cfduid

Cloudflare

Cloudflare cookie die helpt om kwaadwillende bezoekers van de website te detecteren.

1 maand

__cfruid

Cloudflare

Cloudflare cookie die helpt om kwaadwillende bezoekers van de website te detecteren.

Sessie

5.3.3        Analytische en statistische cookies

Naam

Partij

Doel

Bewaartermijn

dm_timezone_offset, dm_last_page_view,

dm_this_page_view, dm_last_visit en

dm_total_visits

Corilus

Deze cookie wordt gebruikt om de frequentie van bezoeken te identificeren en vast te stellen hoe lang een bezoeker op de website blijft.

1 jaar

_sp_id.*

Corilus

Tracking cookies, gebruikt om het surfgedrag van bezoekers in kaart te brengen.

2 jaar

_sp_ses.*

Corilus

Tracking cookies, gebruikt om het surfgedrag van bezoekers in kaart te brengen.

Sessie

__hs_initial_opt_in

Hubspot

Hubspot cookie die voorkomt dat de cookie-banner altijd wordt getoond wanneer bezoekers in “strict modus” surfen.

1 week

__hs_opt_out

Hubspot

Hubspot cookie die de cookie toestemming onthoudt.

13 maanden

hubspotutk en __hstc

Hubspot

Hubspot cookie die de bezoeker volgt tijdens het bezoek aan de website.

13 maanden

__hssrc en __hssc

Hubspot

Hubspot-cookie die controleert of de browser net is geopend en hoe lang de sessie open is.

Sessie

__utm* (meerdere), _ga, _gid, _gat, Collect

Google

Google Analytics cookies, gebruikt om het surfgedrag van bezoekers in kaart te brengen.

Variatie tussen sessie en 2 jaar

sync_active

Vimeo

Onthoud de voorkeur van een gebruiker tijdens het spelen van videos. Voorbeeld: volume en videokwaliteit.

Peristent

vuid

Vimeo

Tracking cookies, gebruikt om het surfgedrag van bezoekers in kaart te brengen.

2 jaar

5.3.4        Marketing cookies

Naam

Partij

Doel

Bewaartermijn

_fbp en fr

Facebook

Facebook cookies die Facebook advertenties optimaliseert.

3 maanden

__ptq.gif

Hubspot

Hubspot cookie die bezoeker uniek identificeert, over toestellen heen.

Sessie

ads/ga-audiences

Google

Gebruik van Google Adwords

Sessie

snowplowOutQueue_snowplow_cf

Corilus

Registreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Gebruikt voor interne analyse.

Persistent


Graag meer details? U vindt uitgebreide informatie over deze cookies op de websites van GoogleHubSpotCloudFlare en CV Warehouse.