Privacyverklaring Corilus NV 
(laatste wijziging 5 juli 2018)
 
1 Algemeen
Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van uw persoonsgegevens als een onderdeel van het gebruik van onze website (www.corilus.be) en de diensten die daarmee verband houden. Deze verwerkingen worden steeds uitgevoerd door Corilus NV als verwerkingsverantwoordelijke, gevestigd te 5032 Gembloux, Rue Camille Hubert 23, met ondernemingsnummer 0428.555.896.
Het beschermen van persoonsgegevens van klanten en bezoekers is erg belangrijk voor Corilus NV. Daarom stellen we alles in het werk op deze gegevensbescherming te waarborgen en steeds conform de General Data Protection Regulation (GDPR) te handelen wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken.
Meer concreet zal Corilus NV de persoonsgegeven steeds rechtmatig behandelen voor welbepaalde doeleinden. Wij zullen het nodige doen om nooit meer persoonsgegevens te vragen dan noodzakelijk voor het doel of om deze persoonsgegevens langer dan nodig te bewaren. Tot slot neemt Corilus NV de passende technische en organistatorische maatregelen die een passende beveiliging waarborgen zodat de persoonsgegevens worden beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan u zich steeds wenden tot het Corilus Quality & Compliance Team op qc@corilus.be.
Deze Privacyverklaring was laatst bijgewerkt op 5 juli 2018. Corilus NV behoudt zich het recht om deze Privacyverklaring naar eigen goeddunken aan te passen. Het zal de bezoekers hier ook steeds van op de hoogte brengen.
 
2 Persoonsgegevens
De verwerking van persoonsgegevens definiëren wij als een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
Conform de huidige regelgeving verstaan we onder persoonsgegevens alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
Voorbeelden van persoonsgegevens zijn naam, adres of e-mailadres, maar tevens valt hier uw IP-adres onder. 
 
2.1 Welke persoonsgegevens verwerken we?
Corilus NV zal op www.corilus.be volgende persoonsgegevens van u verwerken:
• Identificatiegegevens
- Voornaam
- Naam
- Telefoonnummer / GSM-nummer
- E-mailadres
- Postcode
- IP-adres
• Beroep en betrekking
- Organisatie
- Functie
 
2.2 Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
Corilus NV zal uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden gebruiken:
 
2.2.1 Aanvragen tot informatie
• De persoonsgegevens die we verzamelen op www.corilus.be worden gebruikt om uw gestelde vragen passend en accuraat te beantwoorden;
• Deze informatie wordt opgenomen in ons klantensysteem zodat we u in de toekomst nog een betere service kunnen aanbieden.
Om uw aanvragen tot informatie volwaardig te behandelen bewaren we uw persoonsgegevens voor deze activiteit zolang u bij ons klant bent. Indien u geen klant bent bij Corilus NV zullen we deze gegevens verwijderen zes maanden nadat uw vraag werd beantwoord.
 
2.2.2 Beheer van inschrijvingen
• De persoonsgegevens die we verzamelen voor dit doel worden gebruikt om uw inschrijving voor een evenement of sessie te kunnen opvolgen en registreren.
• Deze informatie wordt opgenomen in ons klantensysteem zodat we u in de toekomst nog een betere service kunnen aanbieden;
Om de inschrijvingen volwaardig te behandelen bewaren we uw persoonsgegevens voor deze activiteit zolang je bij ons klant bent. Indien u geen klant bent bij Corilus NV zullen we deze gegevens verwijderen zes maanden nadat het evenement of sessie plaatsvond.
Afhankelijk van het concrete evenement of sessie zullen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan partijen in functie van administratie en afhandeling van het evenement of sessie.
 
2.2.3 Versturen van een nieuwsbrief
Wij vinden het belangrijk om een goede relatie en communicatie te hebben met al onze klanten. Daarom zullen wij u voor de volgende zaken contacteren:
• Om u op de hoogte te houden van relevante aanbiedingen en promoties;
• Om u op de hoogte te houden van innovatie en nieuwigheden die u mogelijk interessant vindt.
Voor de verwerking van persoonsgegevens onder deze activiteit zal Corilus NV gebruik maken van haar gerechtvaardigd belang. Als u deze communicatie van ons ontvangt kunt u te allen tijde aangeven dat u die niet langer wenst te ontvangen. 
Voor deze verwerkingsactiviteit zullen we beroep doen op volgende verwerkers:
• Salesforce
• Pardot
 
2.3 Geven wij uw persoonsgegevens door aan derde partijen?
Behoudens bovenstaande zullen wij uw persoonsgegevens nooit doorgeven aan derde partijen, tenzij dit wettelijk vereist is of tenzij u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.
 
2.4 Geven wij uw persoonsgegevens door aan derde landen of internationale organisaties?
Corilus NV zal het nodige doen om de persoonsgegevens die u invoert op www.corilus.be louter binnen de Europese Economische Ruimte te verwerken, behoudens voor de volgende verwerkers van Corilus NV:
• Salesforce
• Pardot
Beiden doorgiftes zijn onderworpen aan het EU – US Privacyshield. Zij zullen het nodige doen om uw persoonsgegevens ook buiten de EER adequaat te beschermen.
 
3 Welke rechten heeft u, en hoe oefen je ze uit?
3.1 De inzage van uw persoonsgegevens.
U heeft het recht om inzage te krijgen van alle persoonsgegevens die we van u verwerken. U kan hiervan ook een kopie krijgen dat we u op papier of digitaal bezorgen. Dit kan u doen door contact op te nemen met onze DPO door een mail te sturen naar qc@corilus.be.
 
3.2 Het verbeteren van uw persoonsgegevens.
U heeft het recht om van ons te vragen uw persoonsgegevens aan te passen wanneer deze niet juist of niet volledig zijn. U mag ook vragen om uw persoonsgegevens tijdelijk niet te gebruiken tot deze juist of volledig zijn. Dit kan u doen door contact op te nemen met onze DPO door een mail te sturen naar qc@corilus.be.
 
3.3 Het intrekken van uw toestemming.
U heeft het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. Dit kan u doen door contact op te nemen met onze DPO door een mail te sturen naar qc@corilus.be.
 
3.4 Het wissen van uw persoonsgegevens.
Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken omdat u ons daartoe toestemming hebt gegeven kan u altijd uw toestemming intrekken. Dit kan u doen door contact op te nemen met onze DPO door een mail te sturen naar qc@corilus.be.
U heeft het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden van deze privacyverklaring of als u uw toestemming voor de verwerking intrekt. 
Let op: Wij zijn niet verplicht om je persoonsgegevens te verwijderen als we deze omwille van een wettelijke verplichting moeten of mogen bewaren. 
 
3.5 Het overdragen van uw persoonsgegevens.
Wanneer u er voor kiest om over te stappen naar een andere softwareleverancier heeft u het recht om uw persoonsgegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of uit hoofde van een overeenkomst terug te krijgen. U krijgt deze terug in een gestructureerde machinaal leesbare vorm en u heeft het recht om deze aan een andere softwareleverancier over te dragen. Dit kan u doen door contact op te nemen met onze DPO door een mail te sturen naar qc@corilus.be.
 
3.6 Bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Wanneer u vindt dat wij uw persoonsgegevens niet op een correcte manier gebruiken kan je bezwaar aantekenen. 
Dit kan wanneer u vindt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken in ons eigen belang en niet in uw belang. Dit kan ook wanneeer u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden. Dit kan u doen door contact op te nemen met onze DPO door een mail te sturen naar qc@corilus.be.
 
3.7 Een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit
Indien je niet tevreden bent over de manier waarop er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan en u er van overtuigd bent dat de dit een inbreuk is van de Verordening kan u steeds klacht in dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de Gegevensbeschermingsautoriteit in België. Voor meer informatie kan u steeds terecht op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.
 
4 Cookies
4.1 Wat zijn cookies?
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie doet uw bezoek aan de site onder meer sneller en efficiënter verlopen. De cookies worden voornamelijk gebruikt voor het bijhouden van uw sessie en om uw ervaring op onze website te verbeteren. Zo kan de website de pagina’s die u heeft bezocht en uw voorkeuren onthouden zodat u die niet bij ieder bezoek opnieuw dient aan te duiden. 
Om optimaal van onze website gebruik te kunnen maken is het aan te raden de cookies te accepteren, zonder cookies is Corilus niet in staat om een probleemloos bezoek aan de website te garanderen. Niettemin bent u vrij om via de browserinstellingen cookies te verwijderen of te blokkeren. Hoewel de meeste internetbrowsers standaard zijn ingesteld om cookies te aanvaarden, kan u de reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies beperken of blokkeren door de browserinstellingen aan te passen. De wijze waarop de browserinstellingen kunnen worden aangepast, verschilt per browser. Meer informatie over de browserinstellingen is te vinden op www.aboutcookies.org of in het "Help"-menu van de internetbrowser.
Cookies zullen worden ingedeeld tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de website. Niet-functionele cookies zijn cookies die kunnen worden ingevoegd voor statistische, sociale, doelgerichte of commerciële doeleinden.
 
4.2 Welke cookies gebruiken we op www.corilus.be?
Corilus NV maakt gebruik van verschillende soorten cookies . Meer informatie over de eigenschappen van de verschillende cookies kan u vinden in volgende tabel:
 
naam: JSESSION ID
doel: Laat toe de huidige sessie bij te houden en op te volgen
type: Functioneel
rechtmatigheid: Gerechtvaardigd belang
bewaartermijn: Huidige sessie
 
naam:_cfduid
doel: Operationeel houden van de website
type: Functioneel
rechtmatigheid: Gerechtvaardigd belang
bewaartermijn: 1 jaar
 
naam:_ga
doel: Statistische gegevens
type: Niet-Functioneel
rechtmatigheid: Toestemming
bewaartermijn: 2 jaar
 
naam:_gat
doel: Statistische gegevens
type: Niet-Functioneel
rechtmatigheid: Toestemming
bewaartermijn: 10 minuten
 
naam: corilus.be
doel: houdt bij of cookiebanner is weergegeven
type: Functioneel
rechtmatigheid: Gerechtvaardigd belang
bewaartermijn: 1 jaar